O nama

Škola stranih jezika InterLingua nudi učenje engleskog, francuskog, njemačkog i italijanskog jezika za sve uzraste. U skladu sa savremenim kretanjima u obrazovanju, koja podstiču stručno obrazovanje, poseban fokus Škole je na stručnom i profesionalnom usavršavanju radno sposobnog stanovništva, pri čemu se kroz pružanje kurseva jezika struke učenicima, studentima i zaposlenima nudi mogućnost da steknu i unaprijede jezičke vještine koje su ključne za posebne svrhe i profesije.

U radu sa polaznicima primjenjuje se upotreba najsavremenijih metoda sticanja praktičnog i teorijskog znanja iz navedenih stranih jezika (uporedo razvijanje svih jezičkih vještina sa ciljem kvalitetnog ovladavanja ciljnim jezicima, potenciranje žive komunikacije, fokusiranje na studenta i interaktivan rad u parovima i grupama baziran na autentičnim tekstualnim i audio-vizuelnim materijalima i simuliranju životnih situacija), kao i upotreba savremenih tehnologija u nastavi stranih jezika kroz realizaciju standardnih i onlajn kurseva.

Naše višegodišnje iskustvo u radu sa učenicima svih uzrasta i na svim nivoima jezičkog znanja predstavljaju garanciju i za Vaš uspjeh.
Osnivači

Dr Žana Knežević

Dr Žana Knežević je profesor engleskog jezika sa iskustvom od preko 25 godina. U svojoj karijeri je radila sa svim uzrastima, predškolcima, učenicima osnovne i srednje škole, studentima i odraslim osobama. Takođe je držala kurseve engleskog za posebne namjene - ... pročitajte više Poslovnog engleskog, Engleskog za informacione tehnologije, Engleskog za avijaciju. Posjeduje međunarodne sertifikate za pripremu za polaganje TOEFL i TOEIC ispita, kao i za organizovanje i administraciju onlajn kurseva engleskog jezika. Polja njene ekspertize i njenog interesovanja su Metodika nastave engleskog jezika, Engleski za posebne namjene i Učenje jezika pomoću tehnologija. Učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i autor je mnogih stručnih radova. Član je Udruženja primijenjenih lingvista Crne Gore i Udruženja anglista Crne Gore - MONTESSE.


Doc. dr Vesna Tripković-Samardžić

Doc. dr Vesna Tripković-Samardžić je profesor engleskog jezika sa preko 24 godine iskustva u nastavi engleskog jezika na svim uzrasnim nivoima i nivoima znanja engleskog jezika. Ima dugogodišnje iskustvo u vođenju opštih kurseva engleskog jezika, kao i kurseva engleskog jezika za ... pročitajte više posebne namjene (Poslovni engleski, Engleski za finansije i bankarstvo, Pravni engleski, Engleski za vizuelne umjetnosti i Engleski za avijaciju). Posjeduje međunarodne sertifikate za obuku odraslih, organizovanje TOEFL i TOEIC ispita i organizovanje online kurseva engleskog jezika. Član je francuskog Udruženja istraživača savremene anglofone drame RADAC i Udruženja anglista Crne Gore MONTESSE. Autor je više radova iz oblasti savremene anglofone drame objavljenih u renomiranim međunarodnim i domaćim naučnim časopisima.